Info pro zájemce

Nabídka sociálních služeb

 

Žádost

Vyjádření lékaře

V grafice

Informace pro zájemce o sociální službu

V Domově Paprsek Olšany, příspěvková organizace, je jednáním se zájemci o sociální službu pověřena sociální pracovnice, která Vám poskytne základní informace.

Můžete ji kontaktovat:

  • telefonicky – 583 247 212 (ústředna), 739 027 881 (sociální pracovnice – pracovní dny od 7.00 hod do 15.00 hod.)
  • osobně (po předchozím telefonickém kontaktu) v Domově Paprsek Olšany, příspěvková organizace, Olšany 105, PSČ: 789 62
  • písemně – Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace, Olšany 105, PSČ 789 62

Zájemce o službu může přímo vyplnit formulář -  Žádost zájemce o poskytování sociální služby (přizpůsobený ve formátu pro snadné čtení pro lidi s mentálním postižením) a nechat lékařem vyplnit formulář -  Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu zájemce o sociální službu, který je nedílnou součástí žádosti.

Formuláře si můžete stáhnout z webových stránek naší organizace www.domovolsany.cz , vyzvednout osobně v zařízení nebo vám je na vyžádání zašleme poštou.

Po doručení vyplněných formulářů do našeho zařízení vás zkontaktuje sociální pracovnice a domluví s vámi schůzku v místě bydliště. Při schůzce si pracovníci zařízení budou doplňovat další informace, projednají s vámi vaše přání, potřeby a očekávání a zároveň od nich získáte informace o způsobu poskytování sociální služby.

Po posouzení žádosti smluvním lékařem a pracovní skupinou budete vyrozuměni písemně nejpozději do 60 kalendářních dnů:
a) o možnosti vyhovění vaší žádosti a uzavření smlouvy o poskytování sociální služby
b) o zařazení vaší žádosti do pořadníku čekatelů, v případě naplněné kapacity
c) o odmítnutí uzavřít s Vámi smlouvu o poskytování sociální služby s uvedením konkrétního zákonného důvodu

Důvody pro odmítnutí sjednání sociální služby ze strany zařízení:
Podle § 91, ods. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách může Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace odmítnout poskytnutí sociální služby zájemcům pouze tehdy, pokud:

  • žádají o sociální službu, kterou zařízení neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
  • nemá zařízení dostatečnou volnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
  • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí pobytové služby
  • žadateli vypověděla v době kratší než 6 měsíců předchozí smlouvu z důvodu porušování povinností


Neposkytujeme sociální služby osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby, a to z důvodu:

  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  • z důvodu chronické duševní poruchy, při které by svým problémovým chováním závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití