Realizace projektu

"Příprava transformace a TP Domovu Paprsek Olšany"

V červenci 2019 byla započata realizace projektu CPT s názvem „Příprava transformace a TP Domovu Paprsek Olšany“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/18_089/0011110.

Hlavním cílem projektu je důkladně připravit organizaci Paprsek Olšan (PO) na transformaci jejích služeb. Tohoto cíle bude dosaženo zejména kvalitním vypracováním transformačního plánu, ale také přípravou metodik a procesů organizace, stejně tak jako přípravou klientů, pracovníků a všech dalších aktérů, kterých se transformace PO dotýká. V důsledku nedostatečných kapacit a odbornosti realizuje PO tento projekt za podpory partnera CPT.

Projekt si klade za cíl podpořit transformační úsilí organizace, posílit proces změny uvnitř zařízení - služby DOZP a připravit podmínky pro úspěšnou deinstitucionalizaci služby. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím:
 zahájení systematické podpory klientů v jejich samostatnosti
 motivace a přípravy zaměstnanců
 vypracování transformační vize a transformačního plánu

Celý projekt bude realizován s maximálním ohledem na potřeby klientů. Z těchto důvodů budou klienti do příprav zapojeni, stejně tak jako zaměstnanci a všichni klíčoví aktéři, kterých se transformace služeb ZS dotýká.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a běží od 1.7.2019 do 30.6.2021.