Informace pro veřejnost

 V souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19:

  1. sledujeme informace, máme kontakt na KHS
  2. máme plán preventivních opatření
  3. máme plán krizových opatření v případě karantény
  4. v případě realizace krizových opatření je provoz personálně zabezpečen
  5. činnosti služby v případě krizového stavu budou zredukovány na minimální rozsah

Od 25. 5. 2020 je zrušen zákaz návštěv

Poděkování

Poděkování za dar senátora za Olomoucký kraj, pana M. Adámka

Číst dále

Poděkování

Poděkování ředitelky Domova Paprsek Olšany

Číst dále

Seznámení se službou

Prezentace Domova Paprsek Olšany, příspěvková organizace
Informace o sídle organizace, historie, poslání domova, zřizovatel, okruh osob, kapacita domova, cíle služby. Vše v grafickém zobrazení.

Číst dále

Veřejný závazek

Posláním Domova Paprsek, p. o., je poskytovat pobytovou sociální službu osobám s vrozeným mentálním postižením, popř. osobám s přidruženými tělesnými či smyslovými vadami, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a potřebují každodenní podporu a pomoc vedoucí k naplnění jejich individuálně určených potřeb, přánía k rozvoji samostatnosti tak,aby využili své získané schopnosti a dovednosti i v prostředí mimo sociální službu.

Poskytujeme sociální službu osobám s vrozeným mentálním postižením, popř. osobám s přidruženými tělesnými či smyslovými vadami, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby.
Věková struktura cílové skupiny: osoby mužského pohlaví ve věku 18 let až 64 let

Dlouhodobý cíl
Prostřednictvím nabízených aktivit a činností rozvíjet individuální dovednosti a schopnosti klientů tak, aby dosáhli co nejvyšší míry soběstačnosti a nezávislosti na službě.
Krátkodobé cíle
Pro naplnění dlouhodobého cíle jsme vytyčili krátkodobé cíle. 
Vést uživatele k samostatnosti při běžné domácí práci. Vést uživatele k samostatnému jednání a chování s následným využitím veřejných služeb. Podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby a vztahy s rodinou a blízkými osobami.

Ochrana práv uživatelů - zaměstnanci při výkonu své práce respektují základní lidská práva osob. Zaměstnanci se řídí etickým kodexem.

Podporování svobodné volby a rozhodování uživatelů - jsou vytvářeny takové podmínky, ve kterých osoby mají možnost uplatňovat vlastní vůli, jednat dle svého svobodného rozhodnutí a s porozuměním důsledku své volby. Klient podle úrovně svých možností spolurozhoduje a také se spolupodílí na poskytování podpory a péče. Pracovník hledá způsoby, jak klienta zapojit do rozhodování o sobě samém a řešení jeho životních situací.

Respektování potřeb a individuality - pracovník respektuje klienta jako rovnocenného partnera, který má své důležité místo v našem světě, se všemi jeho občanskými právy a povinnostmi, včetně odpovědnosti za vlastní jednání v míře dané jeho postižením. V centru pozornosti je uživatel, kterému se poskytuje nezbytná míra podpory. Nechceme se pokoušet přizpůsobovat naše osoby službám, které poskytujeme, ale naopak se snažíme, služby, které osobám nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám.

Týmová spolupráce pracovníků - zaměstnanci si plně uvědomují důležitost týmové spolupráce, zejména s rodinou, opatrovníky a dalšími institucemi, navázání kontaktu se společenským prostředím, spolupráce při individuálním plánování služby uživatele, rovný přístup, respekt a pozitivní myšlení. Pracovník je zodpovědný za každý svůj profesionální čin. V rámci výkonu povolání má profesionální odpovědnost a prioritou je zájem o klienta před osobními zájmy.

Umožnění přirozeného rizika při rozhodování uživatele - pracovník ponechává uživateli právo na přiměřené riziko, zabezpečí všechny předvídatelné okolnosti, které mohou být pro uživatele ohrožující. Rizikové situace jsou nedílnou součástí života každého člověka, bez nich by lidé byli ochuzeni o nejrůznější zkušenosti, budování sebevědomí či zodpovědnost za sebe. Snahou je vyvážit míru svobody uživatele na jedné straně a na druhé straně míru přijatelného rizika.

Autonomie uživatele –naši snahou je podpora uživatele, která je vedená takovým způsobem, aby se co nejvíce podpořila možnost snižování závislosti uživatele na naší službě.

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů.

Domov Paprsek Olšany je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jeho zřizovatelem.

Hlavním úkolem naší organizace je poskytování sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Číst dále

Ceník služeb

 Platný od 01.02.2018

Číst dále